Algemene advertentievoorwaarden

Algemene advertentievoorwaarden de Flevo Banenkrant

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden van de Flevo Banenkrant wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: iedere ondertekenaar van een opdracht of contract voor het plaatsen van een of meerdere advertenties in één of meerdere de bladen die door de Uitgever worden aangeboden.
Advertentiecontract: de overeenkomst tussen opdrachtgever en de Uitgever.
Voor plaatsing in bladen inzake welke door de Uitgever wordt bemiddeld voor de overeengekomen looptijd.
Advertentie: elke advertentie die geplaatst wordt en in mindering wordt gebracht op de advertentieruimte die in het advertentiecontract is overeengekomen.
Uitgave(n): de papieren of digitale publicatie waarin de advertentie wordt geplaatst.
De Uitgever: de vennootschap onder firma Grafisch Serviceburo PG h.o.d.n. De Flevobanenkrant (verder te noemen FBK). Hieronder is begrepen de Flevo Banenkrant en eventueel in de toekomst nieuw uit te geven bladen.

Artikel 2 Uitgangspunten
De voorwaarden zijn van toepassing op alle advertentiecontracten/-opdrachten met en alle advertentieaanbiedingen van FBK. Hierop zijn ook van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen van de stichting ROTA, zoals vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Op verzoek worden deze u toegezonden.
b. Indien en voor zover de Algemene Advertentievoorwaarden van FBK afwijken van de Regelen voor het Advertentiewezen van de stichting ROTA prevaleren die van FBK.
c. Op alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten is de meest recente tariefkaart van FBK van toepassing.
d. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.

Artikel 3 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van FBK zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding bekende specificaties. (Mondelinge) opdrachten en/of gemaakte afspraken (incl. die van medewerkers FBK), inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door FBK of op het moment dat tot uitvoering van een opdracht is overgegaan.

Artikel 4 Contractduur
De duur van een contract kan nooit langer zijn dan 12 maanden vanaf de datum dat de eerste advertentie verschenen is, behoudens anders schriftelijk overeengekomen met FBK en wordt afgesloten per uitgave.
In alle gevallen kunnen deze tarieven na verloop van 1 jaar aangepast worden.
De duur van een contract kan nooit langer zijn dan 15 maanden vanaf de datum van ondertekening van de offerte, of 12 maanden vanaf de datum van de eerste verschijning van de advertentie, behoudens anders schriftelijk overeengekomen met FBK.

Artikel 5 Advertenties
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden advertenties.
2. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving
(waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
De opdrachtgever vrijwaart FBK zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door FBK geleden of te lijden schade.
3. FBK verleent de opdrachtgever geen exclusiviteit, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van
de in de advertentie aangeboden producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. FBK is vrij om naar eigen inzicht advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in dezelfde uitgave(n) te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
4. Door de opdrachtgever aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats in de uitgave(n)
kunnen slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en onder de voorwaarde
dat de opdrachtgever de voor de betreffende plaats gehanteerde toeslag voldoet.

Artikel 6 Tussentijdse aanpassing contract
Indien een advertentiecontract conform het in artikel 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen bepaalde, wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstige lagere tarief op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast vanaf de zestiende dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam.

Artikel 7 Niet verbruikt aantal overeengekomen millimeters
FBK is gerechtigd het niet verbruikte aantal overeengekomen millimeters in het contract aan het eind van de maximale looptijd van het contract bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8 Tariefverhogingen
De advertenties worden geplaatst tegen de tarieven, toeslagen en voorwaarden van de tariefkaarten / websites geldend op het ogenblik van plaatsing. De offertes geven alleen informatie, maar kunnen nooit bindend zijn. FBK behoudt zich het recht voor om op elk moment het advertentietarief, het formaat, de kolombreedte of de meetwijze van de advertenties te veranderen. Zij zal echter de inzake contracten gangbare gebruiken eerbiedigen voor de orders waarvan de uitvoering contractueel reeds begonnen is.

Artikel 9 Voorbehoud plaatsing advertenties
FBK behoudt zich het recht voor de plaatsing van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de opdrachtgever.

Artikel 10 Betalingstermijn
1. De nota’s voor geplaatste advertenties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Dagtekening van de factuur geschiedt door FBK steeds op de datum gelegen op nooit meer dan 7 dagen voorafgaand aan de plaatsing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen in het advertentiecontract anders is overeengekomen.
2. Genoemde termijnen gelden als fatale termijnen. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling is FBK tevens gerechtigd aan de opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 11 Advertentie in mindering van contract
De opdrachtgever kan in mindering op zijn advertentiecontract uitsluitend advertenties plaatsen die betrekking hebben op eigen (natuurlijke of rechts)persoon.

Artikel 12 Tekortkoming
1. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit het advertentiecontract is FBK gerechtigd om de uitvoering van het advertentiecontract voor de duur van de tekortkoming op te schorten.
2. Indien de opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling door FBK, binnen de door
FBK gestelde termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet is FBK gerechtigd om het advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is de opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
3. Opschorting of ontbinding door FBK ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van het advertentiecontract. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van het advertentiecontract laat voorts onverlet het recht van FBK op vergoeding door de opdrachtgever van de door FBK als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten respectievelijk schade, gemaakt respectievelijk geleden door FBK als gevolg van of in verband met de niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit het advertentiecontract. De door de opdrachtgever te vergoeden kosten respectievelijk schade bestaat onder meer uit de door FBK geleden en te lijden directe en indirecte schade, alsmede de door FBK gemaakte kosten van juridische bijstand.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever vrijwaart FBK zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de niet- of niet-tijdige nakoming van zijn verplichtingen jegens FBK, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige) inhoud van een advertentie.
2. FBK kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de opdrachtgever indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FBK.
3. Elke aansprakelijkheid van FBK per gebeurtenis is te allen tijde beperkt tot de door de opdrachtgever ter zake van de betreffende advertentie(order) verschuldigde vergoeding. Aansprakelijkheid van FBK voor indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade en winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij herhaalde plaatsing van een advertentie is FBK slechts aansprakelijk voor onjuistheden die na de eerste, maar tijdig vóór de tweede plaatsing door de opdrachtgever zijn doorgegeven.

Artikel 14 Overmacht
Indien zich aan de zijde van FBK onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft FBK het recht om zijn uitvoering van het advertentiecontract op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van FBK, het advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. FBK is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de opdrachtgever. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van FBK, staking, (onvoorziene)
overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand,
natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software
en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een advertentie door FBK alsmede iedere andere situatie waarop FBK geen beslissende controle kan uitoefenen.

Artikel 15 Faillissement
Indien aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard is FBK gerechtigd om het advertentiecontract met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot voldoening van de gehele met het advertentiecontract gemoeide vergoeding.

Artikel 16 Fouten
Advertenties worden in principe uitsluitend schriftelijk opgegeven. Fouten in advertenties, ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven geen aanleiding tot rectificatie of schadevergoeding en/of reductie c.q. gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van FBK.

Artikel 17 Verspreiding
De verspreiding loopt over meerdere werkdagen. FBK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen voor de opdrachtgever bij vermeende slechte verspreiding en geven geen aanleiding tot rectificatie of schadevergoeding en/of reductie c.q. gratis herplaatsing.

Artikel 18 Verrekening
Verrekening en/ of opschorting door de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij FBK haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 19 Overname advertenties
Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming van FBK is verboden als zijnde in strijd met artikel 162 Boek 6 BW en de Auteurswet. De intellectuele eigendomsrechten op het door FBK vervaardigde advertentiemateriaal berusten bij FBK. Rechten van het in opdracht van opdrachtgever door FBK vervaardigd advertentiemateriaal worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Artikel 20 Instemming voorwaarden
Door het opgeven van een advertentieopdracht zegt de opdrachtgever de algemene en technische voorwaarden van FBK te kennen en daarmee akkoord te gaan.

Artikel 21 Aanlevering materiaal
1. Het advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de daartoe door FBK
bekend gemaakte specificaties. De opdrachtgever draagt het risico van juiste aflevering van
het advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
2. FBK zal het ontvangen advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar is niet
aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar worden
van het advertentiemateriaal.
3. FBK heeft het recht om advertentiemateriaal dat niet conform de bekend gemaakte specificaties is aangeleverd te weigeren, dan wel de met plaatsing daarvan gemoeide extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. FBK streeft er naar het aangeleverde advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te
geven in de uitgave(n). FBK kan echter geen exacte reproductie garanderen en de opdrachtgever dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.
5. Opdrachtgever vrijwaart FBK voor alle aanspraken die derden krachtens de Auteurswet, of andere nationale/internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van industrieel eigendom, dan wel onrechtmatige daad, geldend kunnen maken.

Artikel 22 Incassokosten
1. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, gemaakt door FBK met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever of adverteerder verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente, zijn voor rekening van de opdrachtgever/adverteerder en worden op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,- (exclusief BTW), gefixeerd.
2. Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk bij FBK te zijn ingediend bij gebreke waarvan de vordering vervalt. Indien de opdrachtgever een gedeelte van de factuur betwist, is hij gehouden het niet betwiste gedeelte tijdig aan FBK te voldoen.
3. Indien het oorspronkelijk verschuldigde bedrag door FBK wordt ontvangen na het
tijdstip waarop FBK ((buiten)gerechtelijke) incassokosten heeft gemaakt, wordt het
ontvangen bedrag eerst in mindering gebracht op deze incassokosten, vervolgens op de
verschuldigde rente, vervolgens op de administratiekosten en tot slot op het oorspronkelijke
factuurbedrag.

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het advertentiecontract en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het advertentiecontract worden in de eerste
instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle-Lelystad.